Auktionsvillkor

Auktionsvillkor för SSHS auktion den 28 oktober 2017

Auktionsvillkor för 2018 publiceras under sensommaren.

Allmänt
1. Köpare och Säljare som deltar i auktionen den 28 oktober 2017 (nedan Auktionen), anordnad av Swedish Select Horse Sales AB (SSHS), är bundna till följande villkor.

2. Med Säljare avses ägare till en häst som skall säljas på Auktionen.

Undersökning av varan
3. Alla auktionshästar är veterinärbesiktigade och exportröntgade och försäljes i befintligt skick. Utlåtande av veterinär angående röntgenbilder och besiktning kommer att finnas tillgängligt för köparen innan auktionen.

Säljaren uppmanar köparen att själv bedöma och undersöka hästens skick. Säljaren eller dennes representant kan svara på frågor gällande hästen.

Utropspriser
4. Utropspriserna är angivna i svenska kronor (SEK).

5. Före utrop anges för varje häst om säljaren är privatperson eller momsregistrerat företag. När säljaren är momsregistrerat företag tillkommer mervärdesskatt 25 % på priset.

Bud
6. Budgivning startar på 70 000 svenska kronor (SEK).

7. Bud skall ges med hög röst eller tydligt tecken. Auktionsförrättaren beslutar den nivå med vilken vart bud måste höjas för att anses som ett nytt bud. Budgivare är bunden vid angivet bud till dess att annan budgivare bjuder högre. Den som avgivit det högsta budet vid klubbslaget har ingått ett bindande avtal om köp.

8. Vid lika bud avgör auktionsförrättaren vilket bud som skall äga förtur vid köp. Auktionsförrättaren får bortse ifrån bud samt besluta huruvida budgivningen skall återupptagas för fall att oklarheter föreligger rörande det sist lagda budet.

Betalning
9. Vid köp tillkommer en försäljningsprovision om 10 % på det klubbade beloppet. Moms tillkommer på provisionen. Försäljningsprovision inkl. moms skall erläggas av köparen till SSHS inom 10 (tio) bankdagar efter auktionstillfället. För det fall försäljningsprovision ej erläggs inom angiven tid äger SSHS rätt att kräva dröjsmålsränta motsvarande referensräntan med ett tillägg av 8 (åtta) procentenheter på köparprovisionen.

10. Betalning av köpeskillingen skall ske direkt till säljaren inom 4 (fyra) bankdagar efter auktionstillfället, d v s senast den 2 november 2017 förutom i de fall skriftlig överenskommelse om annat har träffats mellan säljaren och köparen. För det fall att köpeskillingen ej erläggs inom angiven tid äger säljaren rätt att kräva att köpet fullgörs samt kräva dröjsmålsränta motsvarande referensräntan med ett tillägg av åtta procentenheter på beloppet.

Riskens övergång och avhämtning
11. Köparen kan avhämta hästen efter auktionens slut efter att full likvid erlagts. Hästen kan, i avvaktan på avhämtning, uppstallas av säljaren utan kostnad i 4 (fyra) dygn. Risken för hästen övergår på köparen när hästen har lämnat boxen vid avhämtning, dock senast 96 timmar efter auktionens slut.

Äganderätten
12. Äganderätten till inropad häst övergår på köparen när säljaren har erhållit köpeskillingen för den försålda hästen.

Övriga villkor
13. Säljaren av hästen ansvarar för lämnade uppgifter om hästen samt svarar ensam för eventuella fel eller brister hos hästen. Köparen å sin sida accepterar att eventuella krav i anledning av köpet skall ställas mot säljaren och inte SSHS. Eventuella fel skall reklameras till säljaren senast inom en vecka från det att köparen märkt eller borde ha märkt felet.

Erbjudanden från SSHS samarbetspartners
14. Försäkring för hästen kan tecknas vid auktionstillfället genom försäkringsbolaget Agria.

Forum
15. Eventuell tvist i anledning av auktionen och köp av häst skall avgöras enligt svensk lag vid svensk domstol.