Auktionsvillkor SWB Elitauktion

Auktionsvillkor SWB Elitauktioner 2019

 1. Allmänt
  Auktionsvillkoren gäller för Köpare och Säljare av föl och hästar som deltar i Elitauktioner (nedan kallad
  Auktionen) som anordnas av ASVH Service AB (nedan kallat SWB) . Auktionen för dressyrföl och hästar
  hålls på Flyinge fredagen den 27 september 2019 och Auktionen för hoppföl och hästar hålls på Flyinge
  lördagen 5 oktober 2019.
  Med säljare avses den ägare som enligt registreringen i SWB eller enligt annat giltigt avtal äger föl eller
  häst som salubjuds på Auktionen (nedan kallad Säljare).
  Med köpare avses den person eller firmatecknare för bolag som undertecknar köpeavtalet för ett föl
  eller häst efter klubbslag under Auktionen (nedan kallad Köpare).
  SWB är förmedlare av köpet mellan Säljare och Köpare. I övrigt föreligger det endast partsförhållande
  mellan Säljare och Köpare.
  SWB är ansvarig auktionsförrättare och äger rätt att planera, marknadsföra och genomföra auktionen
  på det sätt som SWB finner mest ändamålsenligt.
 2. Information om föl och hästar
  Information om samtliga föl och hästar finns i auktionskatalogen, på www.swb.org samt på SWBs
  Facebook-sida. Hopphästarna finns även presenterade på www.selecthorsesales.se.
  Samtliga hästar är röntgade och de veterinärbesiktigas tidigast 14 dagar innan Auktionen.
  Samtliga föl och hästar veterinärbesiktigas på auktionsdagen och säljes i befintligt skick.
  Besiktiningsprotokoll för samtliga föl och hästar samt veterinärintyg och resultat av röntgen för
  samtliga hästar finns tillgängliga att ta del av innan Auktionen. Veterinär finns tillgänglig på
  auktionsdagen för frågor angående röntgenbilder och vetrinära utlåtanden. Beiktningsprotokoll,
  vetrinärintyg, röntgenbilder med utlåtanden är endast vägledande för Köparen och befriar inte
  Köparen från dess undersökningsplikt.
  För fölens och hästarnas friskhet och veterinärens utlåtande påtager sig SWB inget ansvar.
 3. Köparens undersökningsplikt
  Köparen ansvarar för att undersöka fölet eller hästen före budgivningstillfället. Frågor om fölet eller
  hästen ställs till Säljaren.
 4. Säljarens upplysningsplikt
  Säljaren ansvarar för att lämna sanningssenlig och uttömmande information om fölet eller hästen före
  auktionstillfället till SWBs representanter och spekulanter samt i eventuellt övrigt
  informationsmaterial.
 5. Budgivning och pris
  Auktionen följer sedvänja och praxis för auktioner i Sverige. Bud lämnas i svenska kronor (SEK). Angivet
  bud är bindande för budgivaren. Vinnande bud ska dokumenteras inom 30 minuter med ett köpeavtal
  mellan Köpare och Säljare. Om så ej sker kan fölet eller hästen på nytt auktioneras ut.
  Före utrop anges för varje föl eller häst om Säljaren är privatperson eller momsregistrerat företag. I de
  fall där Säljaren är ett momsregistrerat företag tillkommer mervärdesskatt 25% på det klubbade.
  Vid inrop debiteras Köparen en tillkommande inköpsprovison om 10% på det klubbade beloppet.
  Bud skall ges med hög röst eller tydligt tecken. Budgivare är bunden vid angivet bud till dess att annan
  budgivare bjuder högre. Den som avgivit det högsta budet vid klubbslaget har ingått ett bindande avtal
  om köp.
  Vid lika bud avgör auktionsförrättaren vilket bud som skall äga förtur vid köp. Auktionsförrättaren
  avgör även om budgivning skall återupptas på grund av osäkerhet om sista bud.
  Skulle tvist om avgivet bud uppstå efter klubbslaget kan efter auktionsförättarens beslut fölet eller
  hästen utbjudas på nytt. Detsamma gäller om det under klubbslaget uppstått tekniska problem eller
  om SWBs personal begått misstag av något slag.
 6. Betalning
  Föl

  Betalning av köpeskillingen sker till Säljaren inom 10 (tio) bankdagar efter auktionstillfället om inte
  annan avtalats mellan Säljaren och Köparen.
  För de fall att köpeskillingen ej erläggs inom angiven tid äger Säljaren rätt att kräva att köpet fullgörs
  samt kräva dröjsmålsränta motsvarande referensräntan med ett tillägg av 8% på beloppet.
  Häst
  Betalning av köpeskillingen sker till Säljaren inom 4 (fyra) bankdagar efter auktionstillfället om inte
  annan överenskommelse träffats mellan Säljaren och Köparen.
  För det fall köpeskillingen ej erläggs inom angiven tid äger Säljaren rätt att kräva att köpet fullgörs samt
  kräva dröjsmålsränta motsvarande motsvarande referensräntan med ett tillägg av 8% på beloppet.
 7. Riskens övergång och avhämtning
  Föl

  Risken för fölet övergår på Köparen när bindande köp slutits, dvs när köpeavtal på auktionsdagen är
  undertecknat av båda parter.
  Köparen ska avhämta fölet hos Säljaren senast 14 dagar efter avskiljningsdagen dock tidigast när fölet
  är 6 månader gammalt, om inte annat överenskommits mellan Köpare och Säljare.
  Säljaren garanterar att fölet sköts, fodras och hanteras på sedvanligt och omdömesgillt sätt fram till
  avskiljningsdagen.
  Dagliga kostnader fram till avskiljningsdagen står Säljaren för medan extraordinära kostnader som t.ex.
  veterinärkostnader står Köparen för.
  Häst
  Risken för hästen övergår på Köparen vid avlämnandet viket innebär den tidpunkt när hästen lämnar
  boxen vid avhämtning, dock senast 96 timmar efter auktionens slut.
  Säljaren ansvarar för hästen fram till avlämnandet varefter ansvaret för hästen övergår till Köparen.
  Avlämnas inte hästen i rätt tid och beror det på Köparen eller något förhållande på dennes sida, går
  risken över på Köparen när Säljaren gjort vad som ankom på Säljaren för att avlämnande ska kunna
  ske.
  Köparen kan avhämta hästen direkt efter Auktionens slut förutsatt att full likvid och inköpsprovision
  erlagts. Hästen kan, i avvaktan på avhämtning, uppstallas av Säljaren utan kostnad för Köparen i 4 (fyra)
  dygn.
 8. Äganderätten
  Äganderätten till fölet eller hästen övergår på Köparen när fölet eller hästen är till fullo betalad.
  Senast vid avhämtningen skall Säljaren överlämna fölets eller hästens registreringspass.
  Ägarändring inskickade till SWB innan årsskiftet görs kostnadsfritt.
 9. Personuppgifter
  Personuppgifter som lämnats i samband med Auktionen kommer primärt att behandlas i syfte att
  genomföra Auktionen. Därutöver kan SWB komma att behandla personuppgifterna i
  marknadsföringssyfte. Sådan marknadsföring kan ske genom annonser, direktutskick via post, e-mail
  eller på annat sätt. Personuppgifter kan även komma att överföras mellan SWB och SWBs
  samarbetspartners. Genom anmälan till Auktionen eller genom köp vid Auktionen godkännes
  ovanstående behandling av personuppgifter och erforderligt samtycke enligt Dataskyddsförordningen
  (General Data Protection Regulation).
 10. Övriga villkor
  Säljaren av fölet eller hästen ansvarar för korrektheten av lämnade uppgifter samt svarar ensam för
  eventuella fel eller brister hos fölet.
  Köparen accepterar att eventuella krav i anledning av köpet skall ställas mot Säljaren och inte mot
  SWB, den ideella föreningen Swedish Warmblood Association eller mot Swedish Select Sales.
  SWB ansvarar ej för eventuella fel i auktionskatalogen som beror på felaktig information från Säljaren.
  SWB ansvarar ej för eventuella skador som uppkommer på sto och föl eller häst under den tiden dessa
  vistas i de utrymmen som utnyttjas för auktionen.
  SWB ansvarar ej för direkt eller indirekt ekonomisk skada för det fall auktionen inte kan genomföras
  som planerat.
  Tvist med anledning av auktionen och köp av föl skall avgöras enligt svensk lag vid svensk domstol.