Auktionsvillkor 3-åriga hästar

AUKTIONSVILLKOR FÖR SWEDISH SELECT HORSE SALES AUKTION 2022

 1. Allmänt
  1. Dessa allmänna villkor gäller som standardvillkor för Köpare och Säljare som deltar i auktion anordnad av Swedish Showjumping Horse Sale AB (”SSHS”).
  2. Med Säljare avses i dessa villkor ägare till häst som ska säljas vid auktion. Med Köpare avses i dessa villkor den som förvärvar häst vid auktion.
 2. Partsförhållanden m.m.
  1. SSHS förmedlar överlåtelse av häst/hästar från Säljaren till Köparen och är att anse som förmedlare av köpet. Partsförhållande föreligger således endast mellan Säljaren och Köparen.
  2. SSHS ansvarar inte för några av Säljaren eller Köparen lämnade uppgifter såsom exempelvis, men inte begränsat därtill, personuppgifter, uppgifter som lämnats om häst/hästar m.m.
  3. SSHS friskriver sig från allt ansvar för eventuella fel som uppkommer på häst/hästar under den tid hästen/hästarna vistas i utrymmen som nyttjas för auktionen.
  4. SSHS uppdrag som förmedlare upphör det datum köpavtal ingås mellan Säljaren och Köparen. Det åligger Säljaren och Köparen att fullfölja köpet genom erläggande av köpeskilling, överlämnande av hästen m.m.
  5. Eventuell reklamation av köp sker direkt från Köparen till Säljaren. Köparen accepterar således att eventuella krav i anledning av köpet ska ställas mot Säljaren och inte SSHS.
  6. Eventuell tvist i anledning av köp förs direkt mellan Säljaren och Köparen. 
  7. SSHS kan inte hållas ansvarig för några tryckfel och/eller felaktig information eller funktion på sin hemsida eller onlinekatalog.
 3. Förhållandet mellan SSHS och Säljaren
  1. Säljaren ansvarar för de uppgifter som Säljaren lämnar om häst/hästar samt svarar ensamt för eventuella fel eller brister hos hästen/hästarna.
  2. Uppdragsavtal ska tecknas mellan Säljaren och SSHS senast två (2) veckor före auktionen.
  3. Säljaren ansvarar för att ett veterinärintyg/besiktningsprotokoll finns tillgängligt på auktionsdagen i enlighet med punkten 5.
  4. SSHS ansvarar inte för skada på häst/hästar i samband med auktionen. 
  5. SSHS ansvarar inte för skada, vare sig direkt eller indirekt, för det fall auktionen inte kan genomföras.
 4. Förhållandet mellan Säljaren och Köparen
  1. Säljaren ansvarar för de uppgifter som Säljaren lämnar om häst/hästar.
  2. Eventuell reklamation av köp sker direkt från Köparen till Säljaren. Köparen accepterar således att eventuella krav i anledning av köpet ska riktas mot Säljaren och inte SSHS.
  3. Vid köp av dyrare levande djur som uppgår till minst en tiondel av gällande prisbasbelopp, gäller inte presumtionsregeln avseende fel.
  4. Eventuell tvist i anledning av köp förs direkt mellan Köparen och Säljaren.
 5. Hästarnas skick
  1. Alla auktionshästar är veterinärbesiktigade och exportröntgade och försäljes i befintligt skick. Det åligger Köparen att undersöka hästen.
  2. Till samtliga hästar ska, på auktionsdagen, ett högst 60 dagar gammalt oberoende veterinärintyg/besiktningsprotokoll finnas tillgängligt.
  3. Veterinärintyg/besiktningsprotokoll är endast vägledande för Köparen och befriar inte Köparen från dess undersökningsplikt. Säljaren eller dennes representant kan svara på frågor gällande hästen.
 6. Utropspriser
  1. Utropspriserna anges i svenska kronor (SEK).
  2. Före utrop informeras via SSHS hemsida sshs.auction för respektive häst om Säljaren är en privatperson eller ett momsregistrerat företag. För det fall Säljaren är momsregistrerat företag tillkommer mervärdesskatt 25 % på priset.
 7. Budgivning m.m.
  1. Budgivning sker i svenska kronor (SEK).
  2. Lägsta bud som accepteras är  100 000 kronor (SEK).
  3. Bud ska ges med hög röst eller tydligt tecken eller via SSHS hemsida sshs.auction.
  4. Auktionsförrättaren beslutar med vilket belopp som höjning av ett bud ska göras för att ett nytt bud ska anses föreligga. 
  5. i det fall köpare inte kan närvara på plats under auktionen kan de registrera sig för ett konto på SSHS hemsida, sshs.auction. Personen som är inloggad via detta konto (budgivaren) och som lägger bud, bjuder för sin egen räkning och är bunden vid sitt bud till dess ett annat bud har accepterats. 
  6. Budgivare är bunden vid avgivet bud till dess att annan budgivare bjuder högre. 
  7. Köpare blir den som vid klubbslaget avgivit det högsta budet.
  8. Vid lika bud eller oklar budgivning avgör auktionsförrättaren vilket bud som skall äga förtur vid köp eller att budgivningen ska återupptas.
  9. Om budgivaren ges det vinnande budet via auktionens server ska den budgivaren genomföra betalning i enlighet med punkt 8.
 8. Betalning
  1. SSHS tillhandahåller Köparen med Säljarens kontakt- samt betalningsinformation på plats eller via email efter avslutad Auktion.
  2. Betalning av köpeskillingen ska ske direkt till Säljaren inom 4 (fyra) bankdagar efter auktionstillfället om inte annan överenskommelse träffats mellan Säljaren och Köparen. För det fall köpeskillingen ej erläggs inom angiven tid äger Säljaren rätt att kräva att köpet fullgörs samt kräva dröjsmålsränta motsvarande referensräntan med ett tillägg av åtta procentenheter på beloppet. Äganderätten övergår på Köparen när full betalning erlagts.
  3. Vid försäljning tillkommer en försäljningsprovision om 10 % på den totala försäljningssumman exklusive moms. Försäljningsprovisionen debiteras Köparen. Försäljningsprovision inkl. moms skall erläggas av Köparen till SSHS inom 10 (tio) bankdagar efter auktionstillfället. En faktura kommer att skickas via email. För det fall försäljningsprovision ej erläggs inom angiven tid äger SSHS rätt att kräva dröjsmålsränta motsvarande referensräntan med ett tillägg av 8 (åtta) procentenheter på försäljningsprovisionen.
 9. Riskens övergång, avlämnande m.m.
  1. Säljaren ansvarar för häst/hästar fram till avlämnandet varefter ansvaret för häst/hästar övergår till Köparen. Avlämnas inte varan i rätt tid och beror det på Köparen eller något förhållande på dennes sida, går risken över på Köparen när Säljaren gjort vad som ankom på Säljaren för att avlämnande ska kunna ske.
  2. Köparen kan avhämta hästen/hästarna efter auktionens slut efter att full likvid erlagts. Hästen/hästarna kan, i avvaktan på avhämtning, uppstallas av Säljaren utan kostnad i 4 (fyra) dygn. Risken för hästen/hästarna övergår på köparen vid avlämnandet, dvs. när hästen/hästarna har lämnat boxen vid avhämtning, dock senast 96 timmar efter auktionens slut.
 10. Övrigt
  1. Försäkring för hästen kan tecknas vid auktionstillfället genom försäkringsbolaget Agria för svenska köpare.
 11. Hantering av personuppgifter
  1. EU:s dataskyddsförordning gäller för SSHS:s behandling av personuppgifter.
  2. Personuppgifter som lämnas till SSHS av Säljaren eller Köparen behandlas av SSHS för administration och fullgörande av SSHS:s skyldigheter gentemot Köparen och Säljaren innebärande att uppgifterna primärt kommer att behandlas i syfte att genomföra auktionen och försäljning av häst/hästar. Vidare kan SSHS komma att behandla personuppgifterna i marknadsföringssyfte genom sändande av nyhetsbrev och erbjudanden via post och e-post. Erbjudanden kan även komma att tillhandahållas av samarbetspartners till SSHS.
  3. Säljaren och Köparen samtycker till att lämnade personuppgifter behandlas i enlighet med ovanstående.
  4. Den som önskar få information om eller rättelse av egna personuppgifter som behandlas av SSHS har rätt att kontakta SSHS med begäran därom.
 12. Lagval och forum
  1. Svensk lag ska tillämpas såväl i förhållande mellan SSHS och Säljaren som mellan Säljaren och Köparen. Tvisten ska avgöras av svensk allmän domstol.